بررسی تاثیر مراحل بلوغ، افول، رشد شرکت و دوره تصدی مدیرعامل بر ضعف کنترل داخلی
بررسی تاثیر مراحل بلوغ، افول، رشد شرکت و دوره تصدی مدیرعامل بر ضعف کنترل داخلی
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 77 - 53
نویسندگان : سعید رنجبر یساقی * و دینا ذوالقدری و حسن مطرانلویی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرمراحل بلوغ، افول، رشد شرکت و دوره تصدی مدیرعامل بر ضعف کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 165 شرکت (1155 سال – شرکت)به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که بین مرحله رشد شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین مرحله بلوغ شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین مرحله افول شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. در شرکت هایی که در مرحله رشد قرار دارند، بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. در شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند، بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. در شرکت هایی که در مرحله افول قرار دارند، بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
رشد، بلوغ، افول، دوره تصدی مدیرعامل، ضعف کنترل داخلی