پیش‌بینی عملکرد مدیران بر اساس هوش تجاری و سیستم‌های اطلاعاتی مدیران نمایندگی‌های شرکت ایران خودرو (مطالعه موردی: استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد)
پیش‌بینی عملکرد مدیران بر اساس هوش تجاری و سیستم‌های اطلاعاتی مدیران نمایندگی‌های شرکت ایران خودرو (مطالعه موردی: استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد)
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 185 - 172
نویسندگان : محمد بی آزار * و فرشته مصطفوی

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش پیش‌بینی عملکرد مدیران ایران خودرو بر اساس هوش تجاری و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شرکت ایران خودرو دراستان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد در نظر گرفته شد. از آنجا که تعداد این مدیران 80 نفر بودند، از روش تمام شماری، همه‌ی آن‌ها بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش انجام تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است. همچنین به لحاظ زمانی نیز این تحقیق از نوع مقطعی می‌باشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق نیز پرسشنامه بود که به ترتیب برای متغیر هوش تجاری از پرسشنامه پروپوویچ و همکاران، برای متغیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت از پرسشنامه اکبری و برای عملکرد مدیران از پرسشنامه پاترسون استفاده گردید که روایی و پایایی تمامی این پرسشنامه تایید شده است. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss11 به انجام رسید و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی روابط استفاده شد. یافته‌ها حاکی از مثبت و معنادار بودن رابطه بین هوش تجاری مدیران و عملکرد آنان بوده است. همچنین بین سیستم‌های اطلاعات مدیران و عملکرد آن‌ها رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت.

واژگان کلیدی :
هوش تجاری، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، عملکرد مدیران، شرکت ایران خودرو