اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی
اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 314 - 286
نویسندگان : میثم ذوالفقاری * و نادر نقش بندی و منصوره سادات غفاری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 150 شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد. استقلال کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
اثربخشی کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی،اندازه کمیته حسابرسی،تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، خوانایی یادداشت های گزارش های مالی