تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی
تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 100 - 78
نویسندگان : جواد ذاکری * و مهدی فیلسرایی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 172 شرکت(1204 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.استقلال کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.اندازه هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد. استقلال هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
اندازه کمیته حسابرسی،استقلال کمیته حسابرسی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره