تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشن های موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران (مطالعه موردی اپلیکیشن اسنپ)
تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشن های موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران (مطالعه موردی اپلیکیشن اسنپ)
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 223 - 203
نویسندگان : علیرضا حبیبی * و شکرالله هویدا

چکیده :
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد کیفیت اپلیکیشن‌های موبایل بر رضایت و وفاداری کاربران می‌باشد. روش‌های تحقیق به‌کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نگاه هدف یک تحقیق کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق با در نظر داشت جدول پی ال اس – اس ای ام و فرمول ارائه شده توسط کوهن به تعداد 164 نفر از کاربران اپلیکیشن در شهر تهران انتخاب گردیده است. داده‌های تحقیق بعد از گردآوری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس 3 ترتیب، تجزیه و تحلیل گردیده است. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده انتخاب شده، روایی پرسشنامه از نظر اساتید متخصص و استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان می‌دهد که پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد کیفیت اپلیکیشن‌های موبایل مانند کارایی، حفظ حریم خصوصی و قابلیت دسترسی اپلیکیشن بر رضایت کاربران و سپس بر وفاداری آن‌ها تاثیر مثبت و ‌معنی‌داری دارد.

واژگان کلیدی :
کارایی، حفظ حریم خصوصی، قابلیت دسترسی، رضایت و وفاداری