ارزیابی اهداف طراحی سایت گردشگری در منطقه سرولات شهر چابکسر با استفاده از مدل topsis
ارزیابی اهداف طراحی سایت گردشگری در منطقه سرولات شهر چابکسر با استفاده از مدل topsis
دوره 1، شماره 2، پاییز 98، صفحه 1 - 12
نویسندگان : آرزو رمضانپور مقدم * و مجید سنایی

چکیده :
در ایران تشکیل بافت های شهر متاثر از تمامی عوامل جغرافیایی و اقلیمی، فرهنگی و اعتقادی، تاریخی و اجتماعی می باشد. در شهرهای گردشگری ایران، حیات شهر مرهون دریا است و زندگی مردم با دریا عجین شده است. سواحل بخشی از هویت اکولوژیک شهرهای حاشیه دریا به شمار می آید و در سازمان فضایی، بصری و کالبدی شهر به عنوان عنصری شاخص و موثر خود را نشان می دهند. همچنین با توجه به نقش گردشگری، توسعه و زیباسازی فضای گردشگری جز مهمترین برنامه های توسعه شهری این مناطق به شمار می رود. در این مقاله با عنوان تحلیلی بر نقش احداث سایت گردشگری در منطقه سرولات شهر چابکسر، ابتدا وضع موجود بررسي و تشريح، سپس بر اساس موضوع پژوهش مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد. متغیرهای مورد بررسی که با توجه به مبانی نظری و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشند، عبارتند از: حس مکان، هویتمندی، مقیاس انسانی، پیاده مداری، تنوع، تناسبات بصری، آسایش اقلیمی، مشارکت، طبیعت مداری، و آسایش اقلیمی. پس از آن به تحلیل فضایی به منظور تعیین حوزه مداخله طراحی به منظور ایجاد سایت گردشگری پرداخته می شود که بر اساس آن ابتدا پهنه ها، محورها و مراکز شهر چابکسر مشخص و بر اساس تحلیل فضایی، حوزه مداخله به منظور ایجاد سایت گردشگری مکانیابی می شود. سپس برای طراحی حوزه مداخله دو گزینه به عنوان آلترناتیو تبیین می شود و سپس بر اساس نظرات نخبگان بر اساس مولفه های مورد بررسی هر کدام از گزینه ها امتیاز داده میشود. در نهایت بر اساس روش تاپسیس (TOPSIS) گزینه برتر معرفی و پیشنهادات بر اساس گزینه برتر ارائه می شود.

واژگان کلیدی :
سایت گردشگری، منطقه سرولات، گردشگری، مدل تاپسیس.