بررسی نقش صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان چهارمحال و بختیاری بر اشتغال
بررسی نقش صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان چهارمحال و بختیاری بر اشتغال
دوره 2، شماره 5، تابستان 99، صفحه 1 - 10
نویسندگان : محمد حیدری چالشتری و بهنام رمضان زاده و پروین پورفخریان *

چکیده :
در این پژوهش به دلیل اهمیت صنایع کوچک و متوسط بر میزان اشتغال و در نتیجه توسعه اقتصادی، ارتباط بین میزان فعالیت صنایع کوچک و متوسط با سطح اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین منظور با استفاده از تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ظرفیت اسمی و واقعی اشتغال و همچنین میزان فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط موجود در نواحی و شهرک‌های صنعتی استان پرداختیم. نتایج این پژوهش مؤید اهمیت این صنایع در افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری که دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور است، می‌باشد.

واژگان کلیدی :
صنایع کوچک و متوسط، اشتغال، شهرک‌های صنعتی.