بررسی تاثیر نوسانات سود و نسبت تغییرات در دارائی های نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت ها
بررسی تاثیر نوسانات سود و نسبت تغییرات در دارائی های نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت ها
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 52 - 25
نویسندگان : علی اصغر آتش افروز * و سارا میار

چکیده :
با گسترش واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل ‌و انتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوسانات سود، نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت‌ها است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. در پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز تأثیر نوسانات سود، بازده سهام، نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت ‌ها ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ از لحاظ هدف کاربردی و از نوع روش پس رویدادی می باشد.نمونه آماری این پژوهش تعداد 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392 تا 1398 می باشد. لذا نوع داده ها ترکیبی از زمان و مکان بود که در این راستا با توجه به پانل دیتا بودن مشاهدات ، مفروضات پانل دیتا از قبیل آزمون چاو جهت برآورد عرض از مبد و دیکی فولر و سایر مفروضات مورد آزمون قرار گرفته شد، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ نوسانات سود، بازده سهام، نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدی و رشد فروش بر اقلام تعهدی شرکت‌ها تاثیر گذار است.

واژگان کلیدی :
نوسانات سود، بازده سهام، نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدی، رشد فروش بر اقلام تعهدی