حکمرانی خصوصی، با تأکید بر مبانی فلسفی
حکمرانی خصوصی، با تأکید بر مبانی فلسفی
دوره 2، شماره 5، تابستان 99، صفحه 101 - 112
نویسندگان : مینا سادات هاشمی کاسوایی * و افسانه دهقانپور فراشاه

چکیده :
از دیرباز مفهوم حکومت، مورد توجه پژوهشگران بوده و در دیدگاه‌های جدید، حکمرانی مفهومی نوپا است که با مبانی خاص خود توانسته در تقابل حکومت، به جایگاه در خور توجهی برسد. حکمرانی خصوصی، گونه‌ای از انواع حکمرانی است که بر مفهوم بازار آزاد و دیدگاه‌های اقتصاد نئولیبرالیستی برخاسته از روابط بین‌الملل تاکید می‌کند. به این دلیل که بخش خصوصی، در بسیاری از موارد توانسته است عملکرد کاراتری از دولت داشته باشد، توانسته نوع مطلوبتری از اعمال قدرت کثرت‌گرایی را ایجاد نماید. گرچه حکمرانی خصوصی موجب کاهش مقررات سنتی و افزایش بازیگران غیردولتی شبکه‌ای شده که موجب تضعیف نقش دولت می‌شود، اما بر استاندردهای بین‌المللی ، مشارکت خط مشی‌گذاری و جامعه مدنی تاکید می کند. در این پژوهش، ضمن توجه به سیر تطور مطالعات حکمرانی خصوصی، به بررسی مبانی فلسفی از دو دیدگاه ایده‌آل و انتقادی نسبت به حکمرانی خصوصی پرداخته و در نهایت رهنمودهایی به منظور عملی‌نمودن حکمرانی خصوصی ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی :
حکمرانی خصوصی، حکومت، نئولیبرالیسم، هژمونی، نئوگرامشی