تاثیر گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی(منطقه مورد مطالعه: منطقه ازاد تجاری-صنعتی ارس)
تاثیر گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی(منطقه مورد مطالعه: منطقه ازاد تجاری-صنعتی ارس)
دوره 2، شماره 5، تابستان 99، صفحه 76 - 85
نویسندگان : علی شجاعی فرد *

چکیده :
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر گرایش های بازاریابی بین المللی بر عمکرد بین الملل منطقه ویژه ازاد ارس (جلفا)پرداخته شده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است و از پرسشنامه، پس از تائید روایی و پایایی، به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 155 نفر تعیین شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، گرایش به بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی(منطقه مورد مطالعه: منطقه ازاد تجاری-صنعتی ارس) تاثیر ثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
گرایش به بازاریابی بین الملل، عملکرد بین المللی ، شبکه بین المللی فناوری ارتباط