تاثیر هوش هیجانی بر تصمیمات سرمایه گذار در بازار سرمایه
تاثیر هوش هیجانی بر تصمیمات سرمایه گذار در بازار سرمایه
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 110 - 101
نویسندگان : بابک منتظری *

چکیده :
عوامل زیادی وجود دارند که باعث می شود سرمایه گذاران بصورت هیجانی عمل کرده و تصمیماتی که اتخاذ می کنند باعث ایجاد ضررهای غیر قابل بازگشت برای آنها شود. هدف از این مقاله بررسی نکاتی است که می تواند باعث جلوگیری از تصمیم گیری های هیجانی سرمایه گذاران در بازار سرمایه و نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات در فرایند سرمایه گذاری آنها ایفا نماید. تحقیقات نشان داده که سواد مالی می تواند در تصمیم گیری های صحیح سرمایه گذار نقش اصلی را داشته و از هیجانات جلوگیری نماید. همچنین نوع نیاز به هوش هیجانی بستگی به افراد دارد، بنابراین هر فرد با توجه به نیاز می بایست در رابطه با هوش هیجانی خود بهتر بداند و آن را تقویت کند.

واژگان کلیدی :
هوش هیجانی، تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدل های هیجانی