بررسی تاثیر تجربه و دانش مالي مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد شرکت
بررسی تاثیر تجربه و دانش مالي مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد شرکت
دوره 2، شماره 5، تابستان 99، صفحه 22 - 33
نویسندگان : محمدرضا قدمياري * و نادر نقش بندی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثير تجربه و دانش مالي مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 162 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارند. تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند.

واژگان کلیدی :
تجربه و دانش مالي، کیفیت افشا، عملکرد شرکت، هیات مدیره