مروری بر سازمان هاي فرانوگرا (پست مدرن)
مروری بر سازمان هاي فرانوگرا (پست مدرن)
دوره 1، شماره 1، تابستان 98، صفحه 57-47
نویسندگان : شبنم سالم *

چکیده :
دنیاي اطراف ما دائم در حال تغییر و دگرگونی است به طوري که این دگرگونیها همه وجوه زندگی را در بر می گیرد و یــکی ازبارزترین وجوه دنیاي امروز، دنیاي سازمان ها است. در راستاي همین همگامی با تغییرات از مشخصه هاي سازمان هاي امروزي تنوع،عدم اطمینان، پیچیدگی، از بین رفتن مرزهاي سازمانی، دانش محوري و... می باشد. لذا سازمان هاي امروزي نیاز به مدیریت و مدیرامروزي دارد تا با آگاهی از روند این تغییرات و تحولات با دانش هرچه بیشتر، سازمان را در راستاي رسیدن به اهداف خود هدایت نماید.از جمله پارادایم هایی که می تواند تا حدودي مبین این نیازهاي متغیر سازمان هاي امروزي باشد، پارادایم فرانو گرایی (پست مدرنیسم )می باشد. با توجه به این مسایل در این نوشته سعی شده است که به اختصار به پاره اي از ویژگی هاي این سازمان ها و مسایل مدیریتی آنها از جمله، سیر پیوستاري نظریات سازمان و مدیریت، تاثیر فرانو گرایی بر مدیریت، سازمان هاي فرانوگرا و ساختار، روابط انسانی، مدیریت و رهبري در سازمان هاي پست مدرن و مقایسه سازمان هاي مدرن و پست مدرن پرداخته شود.

واژگان کلیدی :
فرانوگرایی، مدیریت فرانوگرا، سازمان هاي فرانوگرا