مقایسه تطبیقی شیوه ارزیابی تکنولوژی در ایران و دیگر کشورها
مقایسه تطبیقی شیوه ارزیابی تکنولوژی در ایران و دیگر کشورها
دوره 1، شماره 1، تابستان 98، صفحه 75-65
نویسندگان : مهدی صمدی کوچکسرائی *

چکیده :
ارزیابی تکنولوژی یک ابزار با چارچوب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری درباره آن کمک می کند ارزیابی تکنولوژی پارلمانی به عنوان یکی از اقسام ارزیابی تکنولوژی نیز با هدف مخاطب قرار دادن مجلس با پارلمان برای کمک به سیاستگذاری تکنولوژی در کشورها مورد توجه نهادی تصمیم گیر قرار گرفته است در این مطالعه ضمن بررسی ارزیابی تکنولوژی در کشورهای انگلستان دانمارک؛ فنلاند؛ آلمان و یونان به بررسی ارزیابی تکنولوژی در ایران می پردازیم.

واژگان کلیدی :
تکنولوژی ؛ ارزیابی تکنولوژی؛ پارلمان ؛ شاخص ارزیابی