تاثیر افزایش کیفیت محصولات داخلی در کاهش علاقه خریداران ایرانی به محصولات خارجی ( نمونه موردی: مرکز خرید کورش در تهران)
تاثیر افزایش کیفیت محصولات داخلی در کاهش علاقه خریداران ایرانی به محصولات خارجی ( نمونه موردی: مرکز خرید کورش در تهران)
دوره 1، شماره 1، تابستان 98، صفحه 34-11
نویسندگان : تحفه قبادی لموکی و بهروز روحبین افشار *

چکیده :
تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی تاثیر افزایش کیفیت محصولات داخلی در کاهش علاقه خریداران ایرانی به محصولات خارجی بپردازد , جامعه آماري اين پژوهش خریداران بالای 24 سال مرکز خرید کورش در تهران مي باشند. بر اين اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی مي باشد كه به خاطرنامحدودبودن جامعه آماري،طبق فرمول نامحدود کوکران تعداد نمونه 250 نفر می شود که به طور تصادفی انتخاب خواهند شد. تحقیق حاضر براساس نوع هدف کاربردی، از نظر ویژگیهای موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز تحقیقی پیمایشی – میدانی است تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISEREL انجام خواهد شد.در تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی و هم آمار استنباطی استفاده می شود.به کمک آمار توصیفی،داده های مربوط به فراوانی جمعیت نمونه و ویژگی های توصیفی سوالات متغیرها جمع آوری شده و در قالب نمودار نشان داده می شوند. پس از محاسبه مقادیر آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در صورت نرمال بودن یا نبودن از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و همچنین تحلیل مسیر به کمک معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد. ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که بین متغییرهای تحقیق همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
کیفیت محصولات داخلی، علاقه خریداران ایرانی، مرکز خرید کورش، محصولات خارجی