مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران
مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران
دوره 1، شماره 1، تابستان 98، صفحه 46-35
نویسندگان : سیده طاهره موسوی راد * و سیروس نریمان پور

چکیده :
هدف از اين پژوهش، بررسي مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران می باشد،نمونة آماري شامل 95 معلم تربيت بدني(54 مرد و 41 زن) و ابزار اندازه گيري تحقيق شامل پرسشنامة ارزيابي سبك رهبري سالزمن(SLSI) و براي سنجش مديريت راهبردي منابع انساني از پرسشنامة تعديل شدة چن و هوانگ (2009) استفاده گردیده است. نتايج نشان داد كه ميانگين نمرة سبك رهبري سالزمن 31 (از 70 نمره ممکن) بود. میانگین نمرات محیط مدرسه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی3/179 (از 280 نمره ممکن) بود. در مورد شاخص مدیریت راهبردی، شیوه ی رهبری وظیفه گرا با درصد 3/69 از کل مدیران مدارس سبک رایج بین مدیران مدارس شناخته شد. درمورد شاخص محیط مدرسه، شاخص های حمایت از دانش آموزان، وابستگی، علاقه ی حرفه ای، اجماع کاری، توانمند سازی، نو آوری، کفایت منابع و فشار کار شناخته شد ،که شاخص حمایت از دانش آموان با 71/25 در بهترین حالت وشاخص فشار کار با 49/18 در بدترین وضعیت در میان شاخص ها قرار دارند. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان داد كه همبستگي بين مدیریت راهبردی واستراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول شهر تهران رابطه وجود دارد، اما در سطح 05/0 pمعني دار نیست. سایر نتایج از رابطه معنی دار بین دو متغیرجنسیت وسطح تحصیلات با سبک مدیریت راهبردی و استراتژیک و عملکرد معلمان رابطه معنی داری بین متغیرهای سابقه تدریس و سطح تحصیلات با محیط مدرسه خبر داد.

واژگان کلیدی :
مدیریت راهبردی،عملکرد فردی معلمان ،شهرستان تهران