بررسي تأثير عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجی امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار
بررسي تأثير عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجی امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار
دوره 1، شماره 1، تابستان 98، صفحه 64-58
نویسندگان : علي نوروززاده * و حسن گيوريان

چکیده :
هدف اصلي تحقيق حاضر سنجش تأثير عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجی امنيت رواني و غني‌سازي شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار مي‌باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي است. همچنين اين پژوهش بر اساس ماهيت گردآوري داده‌ها، از نوع تحقيقات ميداني بوده و در زمرة تحقيقات توصيفي- همبستگي مي‌باشد. جامعة آماري اين تحقيق را كلية كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تشكيل مي‌دهند كه جمعاً به تعداد 130 نفر مي‌باشند. مطابق فرمول كوكران نمونه‌اي به حجم 97 نفر به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده با قابليت اطمينان 95 % و سطح خطاي 5% انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معنا‌داري دارد. همچنين امنيت رواني كاركنان بر رفتار شهروندی سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معنا‌داري دارد. از سويي عدالت سازمانی بر امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معنا‌داري دارد. در نهايت نتايج نشان داد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجی امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد.

واژگان کلیدی :
عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازماني، امنيت رواني